Μετάφραση

From Uncyclopedia, the content-free encyclopedia.
Jump to: navigation, search
Votes for deletion This article is being considered for deletion in accordance with Uncyclopedia's deletion policy.

This page may not fit in Uncyclopedia, or may not be funny with little chance for redemption.
Please share your thoughts on the matter at this article's entry on the Votes for deletion page.

Η μετάφραση είναι ένας απόκρυφος κλάδος του kung-fu που επιδιώκει να πάρει τα πράγματα που οι άνθρωποι λένε, τους αποσυνδέει εντελώς από τα συμφραζόμενα, αλλάζει όλες τις λέξεις γύρω, και τους έχει έπειτα να έχουν ίδιο νόημα. Εντούτοις, δεν προορίζεται να έχεται ίδιο νόημα για τους ίδιους ανθρώπους με πριν, αλλά μάλλον σε ένα απολύτως διαφορετικό σύνολο ανθρώπων. Η μετάφραση είναι επίσης γνωστή όπως 转换, 轉換, Vertaling, Translation, Traduction, Übersetzung, Tõlge, Traduzione, 変換, 번역, Tradução, перевод, превод και Traducción.