JPB

From Uncyclopedia, the content-free encyclopedia.
Jump to: navigation, search

.snoitnevni yraniluc tsetaerg s'dinknam fo eno sa nwonk neeb gnol sah, nietsniE terblA yb detnevni ,hciwdnas yllej dna rettub tunaep ehT

noitcurtsnoC[edit]

.yllej eht gnidaerps erofeb edis yllej eht no rettub tunaep fo taoc miks a gnittup yb dediova eb nac sihT .daerb eht hguorht deelb ot ycnednet a sah yllej eht taht dnif lliw uoy ,gab nworb a ni sruoh lareves retfA