User:Wevernightland

From Uncyclopedia, the content-free encyclopedia.
Jump to: navigation, search
Userboxes!
Mikemyers.jpg

This user has tested positive for cholera on the Myers-Briggs Test, so behaaave.


AAAA! AAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAA AAAAAAA!!!
אױ This user has a sizeable amount of schmaltz and chutzpah.
DenmarkViking.jpg This user is a Viking and enjoys killing, looting and pillaging.
Moroni.PNG This user is Mormon, and has a harem of wives, which includes your mother.
Amishman.jpg This user is Amish, and probably shouldn't be using Uncyclopedia.
750px-High voltage warning.svg.png No user serviceable parts inside.


Ĝerigørŋ[edit]

Ŧarği ҝifünĥi ti-ÿenoẅaẅó g'þẅøpt paákïŋøft źẅuijelkí pënt ðẅøgghi ŋøgghï bentudü. Ĝeriÿoŕ, papt nïk ti-ҝŕa ħęnði veriğorŋ teri-terï kpmënrøngorøngö płipt kång vräpt pørk dü yi chishwång ĝgjłjerivëndip tarҝan ҝalaҝaıg ŕodinha.

Nörk nörk nü (ŧ' ji chaö þẅøpt kång pënt nörk gŕapŧÿẅu?)

-- Ẅévërnıĝħtłåŋð-yktï þräp kạng!

Postscriptus[edit]

I will find my frog.

Stop hand nuvola alternate.svg "Hwæt! Hwæt, ÿó! Þérï ŧẅømpó ҝı æłïvïr ti-ŋørøŋåš ärkÿimÿineští küpü dår nörk förk." -- Øškørr Ẅïlðé
Tëp ŋåŕ ẅüẅü ♀-štī kħŕåk kħŕång bläŧ ti-ÿüẅü!